VISU THEO

 METTA & VIPASSANA RETREAT

vede Visua Theo

Termín kursu 23.8. - 1.9. 2019 

Spirituální centrum U Honesa - Pasečnice u Domažlic

Visu Teoh praktikuje Dhammu od roku 1982. Narodil se na v malajském Penangu, původně pracoval jako novinář, dalších 17let byl pak theravádovým buddhistickým mnichem. Meditaci praktikoval pod vedením mnoha významných učitelů jako je Sayadaw U Pandita, Sayadaw U Lakhana či bhante Sujiva. Visu v současné době učí meditaci v Evropě a Asii. V České republice bude letos už po desáté. Visu klade velký důraz na začlenění dhammy do každodenního života, zároveň i na kultivaci milující laskavosti (mettá), radosti a štěstí na naší cestě ke svobodě. www.visuteoh.net

Cena 10denního kurzu: 7500 Kč- zahrnuje vegetariánskou stravu, snídani, oběd a lehkou večeři, ubytování a překlad

Kurz bude probíhat v krásné přírodě Českého lesa, ve spirituálním centru U Honesa.

https://www.uhonesa-retreatcentre.com/cz/

K dispozici dvou až tří lůžkové pokoje, 3 koupelny, meditačka a soukromé jezírko.

Kurz probíhá za dodržování ušlechtilého mlčení a dodržování 5 etických pravidel.

Každý večer Dhamma přednes a meditační instrukce.

Překlad z angličtiny zajištěn.

Přihláška na kurs

Přihlášku na kurs pošlete prosím elektronicky organizátorce kursu Julii Honyšové ( v případě dotazu můžete volat i na číslo 732 643 016) julhonysova@volny.cz

Bližší informace ke kursu a jeho průběhu, věci s sebou, popis cesty atd. vám budou zaslány zhruba měsíce před začátkem kursu. Struktura a průběh meditačního kursu je podrobně popsán na Visuových stránkách https://visuteoh.net/cesky

Po domluvě s organizátorem je účast možná i na kratší dobu než 10dní. 

Místo na kursu je vám rezervováno až po zaplacení zálohy

2500Kč na účet 2400252847 / 2010

Doplatek 5000Kč /Kč na místě

Při platbě zálohy, uveďtě, prosím, svoje jméno.

Jméno : Příjmení:

Datum narození: Telefon:

email/poštovní adresa:

Speciální požadavky na organizátora ohledně ubytování, stravy, alergie apod.

Metta & Vipassana retreat by Visu

23. August - 1. September

Venue: Spiritual centre U Honesa - Pasečnice u Domažlic

Visu Teoh has been practicing Dhamma since 1982. He was born in Penang in

Malaysia, originally working as a journalist, and for 17 years he was a

Theravada Buddhist monk. Meditation was practiced under the guidance of

many prominent teachers such as Sayadaw U Pandita, Sayadaw U Lakhana, and

bhante Sujiva. Visa currently teaches meditation in Europe and Asia. He will be

in the Czech Republic for the tenth time this year. Visu puts great emphasis on

integrating dhamma into everyday life, as well as cultivating loving kindness,

joy and happiness on our path to freedom

10-day retreat price: 7500 CZK - includes vegetarian breakfast, lunch and  light dinner, accommodation 

The retreat will take place in the beautiful countryside of the Bohemian Forest, in the spiritual center of U Hones.

https://www.uhonesa-retreatcentre.com/en/

There are two to three bed rooms, 3 bathrooms, meditation and a private pool


Please send the application form by email to the organizer

Julie Honysova (you can also call the number 732 643 016)

julhonysova@volny.cz

More detailed information about the retreat and its schedule, what to bring and how to

get there etc. will be sent to you about a month before the retreat starts. 

Upon agreement with the organizer, attendance may be shorter than 10 days.

The place for the course is reserved for you after the deposit has been

paid

2500CZK to account 2400252847/2010

Supplement 5000 CZK / CZK on site

When paying a deposit, please provide your name.